Küçük Kara Balık (2020)

K k Kara Bal k Samed Behrengi ranl bir yazar On bir y l ran n Azerbaycan kesiminde k y k y dola arak retmenlik yapt retmenken bile rencili i b rakmad Halk n dilinde dola an masallar s ylenceleri derled
 • Title: Küçük Kara Balık
 • Author: Samad Behrangi İlknur Özdemir
 • ISBN: 9755109722
 • Page: 245
 • Format: Paperback
 • Samed Behrengi 1939 1968 , ranl bir yazar On bir y l ran n Azerbaycan kesiminde k y k y dola arak retmenlik yapt retmenken bile rencili i b rakmad Halk n dilinde dola an masallar , s ylenceleri derledi, yorumlad , yeniden yazd Bu arada Tebriz niversitesi nde ngilizce renimi g rd 1968 y l n n Eyl l ay nda, daha 29 ya ndayken, Aras Irma k y s nda lSamed Behrengi 1939 1968 , ranl bir yazar On bir y l ran n Azerbaycan kesiminde k y k y dola arak retmenlik yapt retmenken bile rencili i b rakmad Halk n dilinde dola an masallar , s ylenceleri derledi, yorumlad , yeniden yazd Bu arada Tebriz niversitesi nde ngilizce renimi g rd 1968 y l n n Eyl l ay nda, daha 29 ya ndayken, Aras Irma k y s nda l s bulundu Y zerken bo uldu u s ylentisi yay ld ysa da buna kimse inanmad nk Samed Behrengi, yazd masallarla, lkesinin ba na reklenmi ahl k d zenini a k a k ele tiriyor, her t rl bask y netimine kar k yordu K k Kara Bal k, onun yaln zca ran da de il, d nyan n pek ok lkesine tan n p sevilmesine yol a m l ms z bir kitapt r Bu k k kitap, Bratislava ve Bolonga D nya ocuk Kitaplar Fuarlar nda d ller ald Yediden yetmi e herkesin severek bir rp da okuyaca bu g zelim ocuk yk s n yeni bir evirisiyle sunuyoruz
  • [PDF] ✓ Free Download ☆ Küçük Kara Balık : by Samad Behrangi İlknur Özdemir â
   245 Samad Behrangi İlknur Özdemir
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ☆ Küçük Kara Balık : by Samad Behrangi İlknur Özdemir â
   Posted by:Samad Behrangi İlknur Özdemir
   Published :2020-04-11T22:02:28+00:00

  One Reply to “Küçük Kara Balık”

  1. The Little Black Fish, Samad BehrangiSamad Behrangi June 24, 1939 August 31, 1967 was an Iranian teacher, social critic, folklorist, translator, and short story writer He is famous for his children s books, particularly The Little Black Fish.The Little Black Fish is a well known children s book written by Samad Behrangi The book was widely considered to be a political allegory, and was banned in pre revolutionary Iran prior to the 1978 revolution Other than noticeable story, the original illustr [...]

  2. Ben ya aman n nas l bir ey oldu unu renmek istiyorum durmadan ayn eyleri yapmak, ya lanana kadar ba ka bir ey yapmadan ya amak olamaz d nyada ya aman n anlam bundan daha fazla olmal

  3. Ben bilmek istiyorum, hayat ger ekten bir avu yerde durmadan d n p durmak, sonra da ya lan p l p gitmek mi yoksa bu d nyada ba ka t rl ya amak da m mk n m

  4. The Little Black Fish is a well known children s book written by Samad Behrangi The story is told through the voice of an old fish speaking to her 12,000 children and grandchildren She describes the journey of a little black fish who leaves the safety of the local stream to venture into the world The path of the little fish leads down a waterfall and along the length of the river to the sea Along the way the fish meets several interesting characters.

  5. ben b yle gezmelerden b kt m art k yola d p gitmek, ba ka yerlerde neler olup bitti ini renmek istiyorum bu laflar bana birinin retti ini d n yorsun ama bilmeni isterim ki oktand r d n yordum ben bunlar elbette ondan bundan da ok ey rendim rne in unu anlad m bal klar n o u ya land klar zaman m rlerini bo u bo una ge irdiklerinden yak n rlar s rekli s zlan r, lanet okur, her eyden nce ikayet ederler ben bilmek istiyorum ger ekten de ya amak dedi imiz ey u bir avu yerde ya lan ncaya kadar dola p d [...]

  6. Sahaf gezilerim s ras nda g r p teki pop lerli i nedeniyle hemen alm t m Ama san r m yay nevine dikkat etmeliymi im nk k k cesur kara bal m z n, onu yar yolda b rakan arkada lar na d nekler diye ba rmas , rmaklar n b rakmayan kurba alara budalalar demesi bana eviriden kaynaklan yormu gibi g r nd Ve eklemek istedi im bi yer var ki ben k k kara bal n annesinin, ben de ne zaman bu k k yerde y zmekten s k laca n merak ediyordum Yolun a k tecr ben bol olsun Ama sonra gelip bana anlat r m s n g rd kle [...]

  7. Bu sabah bu kitab bir kez daha okudum ran Edebiyat n zaten ok merak eder ve okumak i in gayret ederim, Behrengi nin bu eseri de bence edebiyat n en nemli eserlerinden birisi Bu alegorik eser, d nyay merak etmenin, zg r olmaya al man n, s r den ayr lman n, farkl olman n cesaretiyle yolan kan k k kara bal n yk s K k kara bal k asl nda hepimizin i inde var olan o isyankar ruh Peki o ruhu serbest b rakacak kadar cesur muyuz Bedelini demeye haz r m y z Ne demi Behrengi ya amam z da lmemiz de bir i e [...]

  8. Hi yapmad m bir eyi yaparak bir ocuk kitab okudum lkemizde epey ilgi g ren K k Kara Bal k ge enlerde bir kitap fuar nda elime ge mi ti Okudu um n sha, de kayd olmayan Nar Yay nlar n n zenli bask s ve Milad Salmani evirisi eviri gayet iyi Sosyal i erikli temas ve i leni tarz basit tabii, sonu ta hitap etti i kitle ocuklar Ama bu ok evrensel ve hi eskimeyecek bir tema stelik ok da ho bir ekilde yaz lm O kadar sofistike olmasa da, Orwell in Hayvanlar iftli i ni de hat rlatt bana Tebrizli bir Azeri [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *